Egzamin praktyczny: czego wymagają egzaminatorzy?

Czego oczekuje od Ciebie egzaminator podczas egzaminu praktycznego i jak ocenia jazdę egzaminacyjną? Tej części egzaminu nie da się zamknąć w sztywnych ramach, tak jak ma to miejsce z testami na prawo jazdy. Tam bowiem sprawa jest prosta: wyrabiasz się w czasie i zdobywasz minimum punktów to zaliczasz, jeśli nie - egzamin oblany. Same odpowiedzi w testach ograniczają się często do wskazania odpowiedzi TAK lub NIE, ale jak jest na egzaminie praktycznym?

Egzamin na placu

Ta część egzaminu polega na wykonaniu szeregu zadań egzaminacyjnych. Przepisy w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowców jasno określają jakie zadania masz do wykonania i jak należy je wykonać aby egzamin zaliczyć. Powodzenie tej częci egzaminu na prawo jazdy decyduje często o tym, czy na miasto możesz wyjechać czy też nie - ale nie zawsze. Niezaliczenie zadania 1. na placu manewrowym ośrodka egzaminowania nie uniemożliwia Ci wyjechania na miasto, nawet mimo tego, że negatywny wynik egzaminu jest już przesądzony.

W przypadku kategorii B prawa jazdy masz do zaliczenia zaledwie 3 zadania egzaminacyjne. 

Egzamin w ruchu miejskim

Trudno jest ocenic przyszłego kierowce na podstawie poprawności zadań wykonywanych przez niego. Skoro gołębie nauczyły się pilotowania pocisków sterowanych, małpa poleciała w kosmos, to dlaczego człowiek nie miałby nauczyć się kilkunasto zadań za kierownicą? No i właśnie dlatego jazda egzaminacyjna oceniana jest jako całość.

Egzaminator sprawdzi czy Ty to Ty

Na egzamin nie zapomnij zabrać dokumentu tożsamości: 

a) dowód osobisty,

b) kartę pobytu,

c) paszport.

Tylko te wyżej wymienione dokumenty są w świetle rozporządzenia traktowane jako dokumenty tożsamości.

Egzaminator sprawdzi, czy nie stwarzasz zagrożenia

Właśnie po to wkonywane są zadania egzaminacyjne na placu manewrowym ośrodka egzaminowania:

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej, rozumie się w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli zadania egzaminacyjne na placu WORD).

Jeśli w Twoim egzamine mierze udział instrutor, egzaminator może sprawdzić jego tożsamość i uprawnienia, może też wyprosić go z egzaminu, jeśli zakłóca on lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu.

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu jeśli min.:

  • nie można ustalić Twojej tożsamości,
  • jesteś pod wpływem alkoholu i odmawiasz badania stwierdzającego jego obecność,
  • zaproponujesz przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
  • nie zabierzesz okulerów, lub nie spełniasz innych warunków określonych w orzeczeniu lekarskim (kody i subkody ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem),
  • warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów,
  • stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące

Co interesuje egzaminatora?

Egzamin w ruchu miejskim polega na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych, które ustalone są w przepisach regulujących przebieg egzaminu. Same zadania to jednak nie wszystko, bowiem egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

   a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

   b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

   c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

   d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

   e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Trudno zatem uznać technikę kierowania za poprawną, a umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem za prawidłowe w sytuacji gdy silnik samochodu gaśnie notorycznie. Ale spokojnie - samo zgaśnięcie silnika, nawet kilkukrotne błędem egzaminacyjnym być nie musi.

Błąd czy przerwany egzamin?

Podczas wykonywania każdego z zadań egzaminacyjnych możesz popełnić błąd. Dwukrotne popełnienie tego samego błędu skutkować będzie negatywną oceną na egzaminie, sam egzamin będzie jednak mógł trwać nadal - do kończa "przepisowego" czasu. Są jednak błędy, wyszczególnione w tzw "tabeli błędów" których popełnienie może skutkować przerwaniem egzaminu na prawo jazdy. Jeśli popełnisz któryś z nich, w zależności od sytuacji zaistniałej na egzaminie egzaminator:

  1. Może przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny egzaminu, jeśli zachodzą okoliczności określone w par 28. ust. 1. pkt 2 lit. a, czyli: Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, czyli Egzaminator przerywa egzamin państwowy 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tabela błędów), 3) na wniosek osoby egzaminowanej, albo
  2. Kontynuuje egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu – zgodnie z par. 27 pkt 6. rozporządzenia: Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;  w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.  Zatem popełnienie błędu z „tabeli błędów” jest tylko błędem.

Zatem jeśli egzaminator uzna, że popełnienie błędu z „tabeli błędów” nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym, czy nie było rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego to nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy z oceną negatywną, a popełniony błąd zaliczany jest do błędu przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego.

Tabela błędów

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8 Niezastosowanie się do:8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

 

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9 Niezastosowanie się do znaków:9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu”,

 

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1 na skrzyżowaniu,10.2 pojazdom szynowym,

 

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

 

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.
Image: