Egzamin na prawo jazdy można zdawać samochodem OSK

Podstawę do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy pojazdem nauki jazdy daje ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej zapisami część praktyczna egzaminu na prawo jazdy może być prowadzona wskazanym pojazdem  

ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził twoje szkolenie. Dotyczy to tak  kategorii B prawa jazdy jazdy jak i AM, A1, A2, A, lub B+E. Taki egzamin przeprowadza się na wniosek i koszt osoby egzaminowanej. Składając wniosek o przeprowadzenie kursu pojazdem OSK musisz jednocześnie złożyć oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Oczywiście pojazd nauki jazdy, który ma być dopuszczony do przeprowadzania egzaminu musi być odpowiednio uzbrojony w urządzenia pozwalające na rejestrowanie dźwięku i obrazu - zgodnie z wymaganiami WORD.Urządzenie zamontowane w samochodzie powinno:

  • rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego;

  • rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;

  • uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;

  • być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;

  • zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;

  • pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

  • urządzenie rejestrujące musi być podłączone do źródła zasilania w sposób stały - a nie np poprzez gniazdo zapalniczki

Po zakończonym egzaminie pojazd nauki jazdy pozostaje do dyspozycji WORD do chwili zarchiwizowania nagrania.

 

Na co uważać?

  1. Nauka jazdy może odmówić udostępnienia pojazdu. Musi jednak to uczynić nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

  2. Jeżeli nauka jazdy, której pojazdem miał być przeprowadzony egzamin, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomiła o odmowie udostępnienia pojazdu 5 dni przed egzaminem dodatkowy koszt egzaminu pojazdem WORD jest pokrywany przez ten tą naukę jazdy.

  3. Ze względu na czynniki losowe godzina przeprowadzenia egzaminu może ulec zmianie - egzamin może odbyć się później. Nauka jazdy udostępniająca pojazd egzaminacyjny musi mieć to na względzie, a sam pojazd powinien być udostępniony odpowiednio wcześniej.

Image: